Úvodní stránka

BOZP pro úřady a jeho legislativa, vše zajistí Extéria

Pod slovem úřad se obvykle v českém právu rozumí správní úřad. V teorii ovšem lze tento pojem chápat v širším obsahu, to znamená, že slovo úřad může zahrnovat i ostatní orgány veřejné moci, jako je kupříkladu policie nebo také soudy. Těm všem firma Extéria usnadní práci.

Jaké služby v rámci BOZP zajišťuje firma pro úřady a další provozovny, firmy a instituce?

 • zpracování, vedení a aktualizace dokumentace BOZP týkající se úřadů, která je vyžadována obecně závaznými právními předpisy ČR v této oblasti
 • trvalé udržování dokumentace BOZP krajských a ostatních úřadů v souladu s obecně závaznými právními předpisy
 • periodické kontroly stavu BOZP v objektu úřadu a pořízení zápisů z těchto kontrol
 • uskutečnění prověrky BOZP (1 x ročně) a pořízení zápisu z této prověrky
 • spolupráce s osobou pověřenou plněním úkolů na úseku BOZP, informování o aktuálních změnách v právních předpisech v oblasti BOZP a  o povinnostech na úseku BOZP na úřadech či úředních budovách
 • soustavné vyhledávání rizik, jejich hodnocení a přijímání opatření k jejich odstranění (pravidelné kontroly pracovišť úřadů se zaměřením na   vyhledávání případných rizik)
 • vyhotovení dokumentace v oblasti prevence rizik dle § 102 zákoníku práce, v platném znění
 • zhotovení informace o rizicích dle § 101 odst. 3 zákoníku práce, v platném znění, pro konkrétní případ dle požadavků objednatele
 • provádění školení vedoucích zaměstnanců úřadu a ostatních pracovníků pracujících v prostorách budovy úřadu v oblasti BOZP na základě   vypracovaných osnov školení
 • zpracování a revize provozních předpisů a pokynů, návrhy opatření ke zlepšení stavu BOZP na pracovištích daného úřadu (např. v oblasti   firemní preventivní péče, vybavení zaměstnanců OOPP, vybavení prostor úřadu bezpečnostními značkami, vedení lhůtníků kontrol, revizí,     školení apod.)
 • odborná pomoc týkající se pracovních úrazů a nemocí z povolání (šetření pracovních úrazů)
 • odborná pomoc na pracovištích úřadu při řešení stanovených povinností vyplývajících z platných předpisů vztahujících se k BOZP na  úřadech a v úředních budovách, upozornění na možné nedostatky a vytvoření návrhů na opatření mající za cíl odstranění nedostatků
 • dohlížení na uplatňování a dodržování právních a vnitropodnikových předpisů na pracovištích úřadu
 • osobní účast a pomoc při kontrolách orgánů státního odborného dozoru (OIP, KH, Hasiči)

Extéria zpracuje povinnou dokumentaci BOZP, dle platné legislativy :

 • Identifikace a hodnocení rizik
 • Kategorizace prací
 • Směrnice pro řízení BOZP na úřadu
 • Směrnice pro přidělování OOPP zaměstnancům úřadu
 • Směrnice vedení pracovních úrazů a evidence pracovních úrazů
 • Osobní karty BOZP zaměstnanců úřadu
 • Traumatologický plán
 • Harmonogram lékařských preventivních prohlídek zaměstnanců úřadu
 • Bezpečnostní a provozní pokyny pro technická zařízení vyskytující se v budově úřadu
 • Provozní, dopravní, skladový řád a další dokumenty podle druhu provozované činnosti úřadu

Extéria - komplexní služby v BOZP jsou vhodné pro:

 • Krajské úřady
 • Finanční úřady
 • Katastrální úřady
 • Živnostenské úřady
 • Správní úřady
 • Obecní úřady
 • Stavební úřady
 • Úřady práce a mnoho dalších

Jelikož na úřadech většinou pracuje mnoho lidí, je životně důležité, aby byly dodrženy veškeré opatření z hlediska bezpečnosti práce a požární ochrany. Na pracovišti by měly být hasící přístroje a také elektronická požární signalizace, která včas rozpozná vzniklý požár. Docházet musí také k pravidelným revizím elektrického zařízení, které jsou dány zákonem. Dodržením bezpečnostních opatřeních, požární ochrany a revizí zařízením zabráníte nejen škodám na majetku, ale také na životech. Vyplatí se mít na vše potřebné specialistu, který tomu rozumí, kontaktujte firmu Extéria s.r.o.

Kontakt


EXTÉRIA s.r.o.
Hradní 27/37
710 00 Ostrava
Mobil: +420 601 325 023
E-mail: exteria@exteria.cz
Web: www.exteria.cz