Úvodní stránka

BOZP pro úřady a jeho legislativa, vše zajistí Extéria

Pod slovem úřad se obvykle v českém právu rozumí správní úřad. V teorii ovšem lze tento pojem chápat v širším obsahu, to znamená, že slovo úřad může zahrnovat i ostatní orgány veřejné moci, jako je kupříkladu policie nebo také soudy. Těm všem firma Extéria usnadní práci.

Jaké služby v rámci BOZP zajišťuje firma pro úřady a další provozovny, firmy a instituce?

 • zpracování, vedení a aktualizace dokumentace BOZP týkající se úřadů, která je vyžadována obecně závaznými právními předpisy ČR v této oblasti
 • trvalé udržování dokumentace BOZP krajských a ostatních úřadů v souladu s obecně závaznými právními předpisy
 • periodické kontroly stavu BOZP v objektu úřadu a pořízení zápisů z těchto kontrol
 • uskutečnění prověrky BOZP (1 x ročně) a pořízení zápisu z této prověrky
 • spolupráce s osobou pověřenou plněním úkolů na úseku BOZP, informování o aktuálních změnách v právních předpisech v oblasti BOZP a  o povinnostech na úseku BOZP na úřadech či úředních budovách
 • soustavné vyhledávání rizik, jejich hodnocení a přijímání opatření k jejich odstranění (pravidelné kontroly pracovišť úřadů se zaměřením na   vyhledávání případných rizik)
 • vyhotovení dokumentace v oblasti prevence rizik dle § 102 zákoníku práce, v platném znění
 • zhotovení informace o rizicích dle § 101 odst. 3 zákoníku práce, v platném znění, pro konkrétní případ dle požadavků objednatele
 • provádění školení vedoucích zaměstnanců úřadu a ostatních pracovníků pracujících v prostorách budovy úřadu v oblasti BOZP na základě   vypracovaných osnov školení
 • zpracování a revize provozních předpisů a pokynů, návrhy opatření ke zlepšení stavu BOZP na pracovištích daného úřadu (např. v oblasti   firemní preventivní péče, vybavení zaměstnanců OOPP, vybavení prostor úřadu bezpečnostními značkami, vedení lhůtníků kontrol, revizí,     školení apod.)
 • odborná pomoc týkající se pracovních úrazů a nemocí z povolání (šetření pracovních úrazů)
 • odborná pomoc na pracovištích úřadu při řešení stanovených povinností vyplývajících z platných předpisů vztahujících se k BOZP na  úřadech a v úředních budovách, upozornění na možné nedostatky a vytvoření návrhů na opatření mající za cíl odstranění nedostatků
 • dohlížení na uplatňování a dodržování právních a vnitropodnikových předpisů na pracovištích úřadu
 • osobní účast a pomoc při kontrolách orgánů státního odborného dozoru (OIP, KH, Hasiči)

Extéria zpracuje povinnou dokumentaci BOZP, dle platné legislativy :

 • Identifikace a hodnocení rizik
 • Kategorizace prací
 • Směrnice pro řízení BOZP na úřadu
 • Směrnice pro přidělování OOPP zaměstnancům úřadu
 • Směrnice vedení pracovních úrazů a evidence pracovních úrazů
 • Osobní karty BOZP zaměstnanců úřadu
 • Traumatologický plán
 • Harmonogram lékařských preventivních prohlídek zaměstnanců úřadu
 • Bezpečnostní a provozní pokyny pro technická zařízení vyskytující se v budově úřadu
 • Provozní, dopravní, skladový řád a další dokumenty podle druhu provozované činnosti úřadu

Extéria - komplexní služby v BOZP jsou vhodné pro:

 • Krajské úřady
 • Finanční úřady
 • Katastrální úřady
 • Živnostenské úřady
 • Správní úřady
 • Obecní úřady
 • Stavební úřady
 • Úřady práce a mnoho dalších

Jelikož na úřadech většinou pracuje mnoho lidí, je životně důležité, aby byly dodrženy veškeré opatření z hlediska bezpečnosti práce a požární ochrany. Na pracovišti by měly být hasící přístroje a také elektronická požární signalizace, která včas rozpozná vzniklý požár. Docházet musí také k pravidelným revizím elektrického zařízení, které jsou dány zákonem. Dodržením bezpečnostních opatřeních, požární ochrany a revizí zařízením zabráníte nejen škodám na majetku, ale také na životech. Vyplatí se mít na vše potřebné specialistu, který tomu rozumí, kontaktujte firmu Extéria s.r.o., který má bohaté zkušenosti.

Kontakt


EXTÉRIA s.r.o.
Hradní 27/37
710 00 Ostrava
Mobil: +420 601 325 023
E-mail: exteria@exteria.cz
Web: www.exteria.cz