Bezpečnost práce na prvním místě

18. února v 08:19

Ve firmách by předem měli být určeni pracovníci, kteří budou patřičně proškoleni, kteří mají na starost organizaci první pomoci, popř. se bez otálení obrátí na kteroukoli složku integrovaného záchranného systému.

Všichni zaměstnanci musí absolvovat školení o BOZP. A to vždy, když:

  • nastupuje nový zaměstnanec do zaměstnání
  • dochází u zaměstnance ke změně pracovního zařazení nebo druhu práce
  • dojde ke změně pracovních postupů, nebo je zaváděna nová technologie
  • v jiných případech majících dopad na BOZP


Společnost či zaměstnavatel je odpovědný za prevenci rizik. U menších firem do 25 zaměstnanců tuto činnost může vykonávat sám, kdy jde především o kontrolu rizikových faktorů a způsobilosti zaměstnanců k práci. U větších společností do 500 lidí to může také dělat sám, ale musí k tomu mít odbornou zkoušku.

Požární ochrana

Povinnosti organizací v oblasti požární ochrany upravuje Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně a Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a výkonu státního požárního dozoru. Minimální povinností zaměstnavatele by měla být instalace základních hasicích zařízení na pracovišti a pravidelná kontrola jejich stavu. Vyhláška pak stanoví přesné typy hasicích přístrojů, které se mají instalovat na každých 200 m2 plochy.

Často se stává, že je podnikatel v pronájmu. V těchto případech by měl mít smluvně ošetřeno, kdo je odpovědný za požární prevenci. Většinou to bývá pronajímatel, ale nemusí to tak být vždy.

Pokud podnikatel provozuje svoji činnost v bytových prostorech, měly by i tyto být uzpůsobeny k požární ochraně. Zároveň musí podnikatel požádat o rekolaudaci bytu prostřednictvím odboru výstavby příslušné obce.